ANBI-informatie

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale is vanaf 1 januari 2011 aangemerkt als een ANBI.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

1. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;

2. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;

3. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften aan die instelling via de aangifte inkomsten – of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende fiscale regels).

Om aangemerkt te kunnen worden en blijven als ANBI moet worden voldaan aan de thans geldende wet- en regelgeving zoals weergegeven in artikel 5b van de Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen (hierna: AWR). De nadere voorwaarden omtrent ANBI’s zijn opgenomen in artikel 1a tot en met 1e van de Uitvoeringsbeschikking Algemene Wet inzake rijksbelastingen 1994 (hierna: URAWR).

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s gewijzigd met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met ingang van deze datum moeten wij als ANBI diverse gegevens openbaar maken via een internetsite (artikel 1a, lid 1, letter j en lid 7 van de URAWR).

Hierna volgt een opsomming van de gegevens die op de website moeten worden vermeld met daarbij een link naar de plaats waar e.e.a. op de website te vinden is:

1. De naam van de vereniging. (Statuten Artikel 1)
2. Het RSIN dan wel fiscaal nummer van de vereniging. (Algemeen-Bestuur)
3. Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het emailadres. (Contact)
4. De doelstelling van de vereniging ((Statuten Artikel 2 lid 1)
5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan. (Statuten Artikel. 2 lid 2)
6. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders. (Algemeen-Bestuur)
7. Het beloningsbeleid  (Huishoudelijk Reglement Artikel 4 na lid 6)
8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten. (Algemeen – Jaarverslagen)
9. De balans en/of staat van baten en lasten binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. (Finaciƫle verantwoording)