ANBI-INFORMATIE

Naam: Heemkundekring De Vrijheijt Van Rosendale

Bezoekadres: Cultuurhuis Bovendonk, Bovendonk 111, 4707 ZH Roosendaal.

Vanaf 1 januari 2011 is Heemkundekring de Vrijheijt van Rosendale door de Belastingdienst erkend als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft daardoor een aparte fiscale status. RSIN/Fiscaalnummer 8040.41.520.                                                                                         

Ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Breda, nummer 40281644. 
Bankrekening: NL 75 RABO 0144 3244 23. Het BIC-nummer van de Rabobank is RABONL2U

Heemkundekring de Vrijheijt van Rosendale is een vrijwilligersorganisatie. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Statutaire doelstellingen en beleid:                                        
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale stelt zich ten doel het karakteristieke van Roosendaal e.o. op elk gebied dat onder heemkunde valt te onderzoeken, hiervoor in brede kring belangstelling te wekken en te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en schoonheid van plaats en omgeving.                                      
De Vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

  • Het houden van vergaderingen, lezingen, excursies, tentoonstellingen en het aandacht besteden aan andere aspecten van heemkunde.
  • En het benaderen van en samenwerken met instanties en personen die zouden kunnen helpen het gestelde doel te bereiken.

Aanvullende informatie ANBI

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?
1. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.                                                                                                         
2. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.                                                                                                        
3. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften aan die instelling via de aangifte inkomsten – of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende fiscale regels).

Om aangemerkt te kunnen worden en blijven als ANBI moet worden voldaan aan de thans geldende wet- en regelgeving zoals weergegeven in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. De nadere voorwaarden omtrent ANBI’s zijn opgenomen in artikel 1a tot en met 1e van de Uitvoeringsbeschikking Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994.

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s gewijzigd met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met ingang van deze datum moeten wij als ANBI diverse gegevens openbaar maken via een internetsite.                                 
De opsomming van deze gegevens met daarbij de link naar de plaats waar e.e.a. op de website te vinden is:

1. De naam van de vereniging. (Statuten Artikel 1(doorlopende tekst)
2. Het RSIN dan wel fiscaal nummer van de vereniging. (Zie hierboven)
3. Het post- of bezoekadres, dan wel het emailadres. (Contact)
4. De doelstelling van de vereniging (Statuten Artikel 2 lid 1 (doorlopende tekst)
5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan. (Statuten Artikel 2 lid 2 doorlopende tekst)
6. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders. (Over ons)
7. Het beloningsbeleid  (Huishoudelijk Reglement Artikel 4 na lid 5)
8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten. (Verantwoordingen)
9. De balans en/of staat van baten en lasten binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. (Verantwoordingen)