Lid worden

U kunt lid worden van de Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Het lidmaatschap kost € 25,- per persoon en € 13,- voor een 2e gezinslid. Leden buiten het bezorggebied Roosendaal betalen per jaar € 10,00 meer als tegemoetkoming in de verzendkosten. Met uw bijdrage steunt u ons werk en worden 2x per jaar ons Tijdschrift en de eventuele Nieuwsbrieven  bezorgd of toegestuurd. Ook de toegang tot de lezingen is gratis.

De contributie kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL75 RABO 0144 3244 23 ten name van De Vrijheijt van Rosendale of wordt geïnd met een automatische incasso. Bij betaling of correspondentie steeds graag het lidmaatschapsnummer vermelden.

INFORMATIE OVER HET LIDMAATSCHAP

Het contributiejaar is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van januari t/m december. De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. Bij aanvang van het verenigingsjaar wordt de contributie met een automatische incasso geïnd, dan wel stuurt de penningmeester u een nota. Bij aanmelding in de loop van het contributie-/verenigingsjaar bedraagt de contributie vanaf 1 juli 50% van de hiervoor genoemde bedragen.
Opzeggen van het lidmaatschap dient per e-mail of schriftelijk voor 1 december van het betreffende verenigingsjaar te gebeuren bij het secretariaat van de Heemkundekring onder vermelding van naam en adres.

Ook een adreswijzing dient per e-mail of schriftelijk aan onderstaand adres te worden doorgeven.

secretaris@heemkundekringroosendaal.nl

Secretaris Heemkunde De Vrijheijt van Rosendale
Bovendonk 111
4707 ZH Roosendaal

AANMELDEN ALS LID KAN MET HET ONDERSTAAND FORMULIER: