Lid worden

U kunt lid worden van de Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Het lidmaatschap kost € 23,- per persoon en € 13,- voor een 2e gezinslid. Leden buiten het bezorggebied Roosendaal betalen per jaar € 10,00 meer als tegemoetkoming in de verzendkosten. Met uw bijdrage steunt u ons werk en krijgt u het Tijdschrift en de Nieuwsbrief  toegestuurd. Ook de toegang tot de lezingen is gratis.

De contributie kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL75 RABO 0144 3244 23 ten name van De Vrijheijt van Rosendale of worden geïnd met een automatische incasso

INFORMATIE OVER HET LIDMAATSCHAP

Het contributiejaar is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van januari t/m december.De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. Bij aanvang van het verenigingsjaar wordt de contributie met een automatische incasso geïnd, dan wel stuurt de penningmeester u een nota. Indien men zich in de loop van het contributie-/verenigingsjaar aanmeldt, bedraagt de contributie vanaf 1 juli 50% van de hiervoor genoemde bedragen.Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 december van het betreffende verenigingsjaar te geschieden en per brief of e-mail bij het secretariaat van de Heemkundekring  worden kenbaar gemaakt onder vermelding van naam en adres.

Een eventuele adreswijzing gaarne ook schriftelijk.

AANMELDEN ALS LID KAN MET HET ONDERSTAAND FORMULIER: