Belgische vluchtelingen

Onderstaande tekst is ontleend aan het hoofdstuk  EEN PLAATS IN OPKOMST uit “Van Turfnering naar Grootindustrie” (Een vertelling over de geschiedenis van Roosendaal en Nispen) door Broeder Albertinus

 De Belgische vluchtelingen

“O, Roosendaal, waarom men vraagt,

En twijfelt, of uw lieve naam
Niet van een hof en bloeiend dal,
Van zomerrozen kwaam,
Wanneer ze rijk en boordevol,
Gij van meewaren overvloeit,
Als in het rozenvolle kleed
Der landsvorstin Elisabeth,-
Die de aalmoes onder rozen droeg;-
O, Roosendaal, waarop nu let
Heel Nederland om uw schone deugd,
En fier op U in mildheid groot;
Arm Vlaanderen rape moed en troost
Uit Uw zo rijke schoot.”

Geschreven in 1914 ter gelegenheid van de opvang van  Belgische Vluchtelingen in Roosendaal door Dr. Felix Rutten

(Opmerking webmasters)

Kennelijk zijn door wijlen Broeder Albertinus enkele zinnen van de originele tekst “vergeten” of is er soms sprake geweest van “Roomsche censuur”?
In de publicatie genaamd “Roosendaal en Nispen in verleden en heden”, door J.T. Boekholt, uitgegeven, met medewerking van het Gemeentebestuur van Roosendaal en Nispen, MCMXXIV, door D.Y. Alta – Amsterdam 1924 vinden wij op pagina 38 de volgende tekst:

O ! Roosendaal, waarom men vraagt
en twijfelt, of uw lieve naam
Niet van een hof en bloeiend dal
van zomerrozen kwaam,
Wanneer zoo rijk en boordevol,
Gij van meewaren overvloeit,
en naastenliefde in uwen schoot
Zoo wonderdadig bloeit,
Als in het rozenvolle kleed
Der landsvorstin Elisabeth –
Die de aalmoes onderd rozen droeg; –
O Roosendaal, waarop nu let
Heel Neërland, om uw schoone deugd
En fier op U, in mildheid groot;
Arm Vlaanderen rape moed en troost
Uit Uw zoo rijken rozenschoot.

Dr. Felix Rutten, den 10en October 1914