Jaarverslag 2006

Nog nooit is een jaarverslag zo moeizaam tot stand gekomen als deze keer.
Na het abrupt overlijden van Toon de Bruijn, vice-voorzitter en oprichter van onze Heemkundekring, overschaduwen gevoelens van verdriet en leegte grotendeels de activiteiten van het afgelopen heemkundig jaar. Het jaar 2006 is ontegenzeglijk het jaar van Toon èn de Turf. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toon was initiatiefnemer en grote inspirator van de tentoonstelling “Turf, het Bruine Goud van Roosendaal”, een groot succes en een hoogtepunt in onze heemkundige geschiedenis. Helaas werd dit voor Toon tevens zijn eindpunt. Wij zullen Toon missen als bestuurslid en als vriend. In zijn geest zullen we ons blijven inzetten voor het cultureel-historisch erfgoed van Roosendaal.

Begrijpelijk was het overlijden van Toon de Bruijn ook een groot verlies voor de werkgroepen Turf en Tentoonstellingen . Op initiatief van Toon ontwikkelde deze groepen niet alleen de genoemde tentoonstelling , maar ook de fietsroute “Langs Turfvaarten,Vennen en Venen” en het promotieproject “Turfchocolaatjes”. Namens de werkgroep Turf hield Toon ook lezingen, zowel in als buiten Roosendaal. Onze eerste ledenactiviteit in 2006 stond eveneens in het teken van de Turf en Turfvaarten en werd verzorgd door Dijkgraaf Joseph Vos en Toon de Bruijn. De reacties op deze avond, die door 150 personen werd bezocht, waren lovend. Na het overlijden van Toon moesten vele lezingen over Turf en rondleidingen op de tentoonstelling door de werkgroep worden overgenomen. Beslist geen sinecure. Maar deze enthousiaste groep kreeg het voor elkaar. En dat is een groot compliment waard. De tentoonstelling “Turf het Bruine Goud van Roosendaal” die na Parrotia in onze eigen expositieruimte heeft gestaan, is tot 1 mei 2007 gratis te bezichtigen bij het VVV in het Outletcentrum Rosada. Tot nu toe hebben reeds meer dan 4000 personen de tentoonstelling, die veel waardering oogst, bezocht.

Naast “de topic Turf “ hebben nog vele andere activiteiten plaatsgevonden. Zoals u zich wellicht herinnert heeft het Vocaal Ensemble Stramien u op de vorige jaarvergadering toegezongen en is onze eigen website, – waar we erg trots op zijn – gepresenteerd. In het kader van de lezingenserie “Geloven in het verleden” van het Cultuur Historisch Netwerk Roosendaal – Essen – Kalmthout waren wij gastheer bij de lezing door Dr. Jan Huige over “Deken van Mierlo, een Roosendaals instituut op een damesfiets.” De enorme belangstelling van 230 bezoekers was ongekend hoog voor een lezing.

De werkgroep activiteiten organiseerde voorts, tot volle tevredenheid, excursies naar Middelburg en Delft. Uitgebreide reisverslagen hebt u kunnen lezen in onze Nieuwsbrief.

De leste activiteit van ut jaor 2006 wáár lache geblaoze. Oónze dialectgroep áár vor ut éérst wà in mekaore gefláánst vor de leeje. Ut motto wáár: ‘Un stadje meej un eige taol”. Nou daor kwááme wà mèènse op af : zoo’n 230 man krege ne soortement kwis over ut Roosendaols. Michel de Koning en Jan van Nassau, de bekendste platpraoters, prissenteerde aon d’ áánd van wà plaotjes de vraoge. Tussendur spulde en zong “Puur Natuur”, liedjes in de taol die wij allemaol van óóns moeder geleerd emme. Da wáár ne leutige aoved.

Niet alleen door genoemde activiteiten, maar ook door onze goedbezochte Open huisdagen en onze Nieuwsbrief, die 4 keer in 2006 is verschenen, hebben we geprobeerd u nog meer te betrekken bij allerlei zaken die speelden in onze heemkundekring. Zo hebt u kunnen lezen, dat we door enkele leden attent gemaakt zijn op een historische gevelsteen in de panden Josephstraat 57- 59. In overleg met onze vertegenwoordiger in de monumentencommissie en de woningcorporatie Aramis, is de restauratie geheel op kosten van Aramis uitgevoerd. Het geeft een goed gevoel , dat we dit kleine erfgoed hebben kunnen redden van de sloop.

Via onze website, die door de werkgroep automatisering iedere week nauwkeurig wordt bijgewerkt, bleef u op de hoogte van het reilen en zeilen van onze kring. Menigeen maakte gebruik van dit nieuwe communicatiekanaal. Ook ons ledenbestand is nu volledig geautomatiseerd. De leden hebben de keuze om de uitnodigingen, Nieuwsbrieven of andere informatie per post of per e-mail te ontvangen.

Een ander belangrijk communicatiemiddel is ons tijdschrift. De redactieraad heeft weer gezorgd voor een tweetal periodieken, die zowel innerlijk als uiterlijk van kwalitatief hoog niveau waren. De presentatie van het tijdschrift is een blijvend gebeuren geworden. Op 27 juni werd in de ontmoetingsruimte van het steunpunt St. Franciscus, het eerste exemplaar aangeboden aan de familie van Tiggelen. In december kregen 2 musici t. w Wil Broos en Toon van Dodewaard, de primeur. Ben Maas overhandigde hen in de Suite het eerste exemplaar van nummer 49.

We kunnen stellen dat het beleid om de leden meer te betrekken bij onze Heemkundige activiteiten, goed van de grond is gekomen. Maar we willen meer! Dit jaar heeft de werkgroep bibliotheek een start gemaakt met het meer toegankelijk maken van de bibliotheek voor de leden.

Wellicht wist u het niet, maar we beschikken ook over een werkgroep renovatie. Deze werkgroep herstelt o.a voorwerpen, die we gekregen hebben, in hun oorspronkelijke staat. Deze stille werkers zijn goud waard voor onze kring. Dit geldt eveneens voor alle vrijwilligers, die op velerlei gebied actief waren, zoals onze bezorgers, onze huishoudelijke medewerkers, de surveillanten, degenen, die zich bezig hielden met de bidprentjes, hielpen bij het archiveren, bij het automatiseren of bij het inrichten van de tentoonstelling, leden die zich met hart en ziel inzetten in de diverse werkgroepen. Zij allen maken onze kring tot een bloeiende vereniging van 656, waarvan 95 gezinsleden en 2 ereleden. Aan alle vrijwilligers onze welgemeende dank.

Blij zijn we ook met onze jongste loot de werkgroep Genealogie. De leden van deze werkgroep waren zeer actief afgelopen jaar, ontwikkelden meerdere initiatieven en publiceerden de kwartierstaat van Frans Broos, een echte “Kaaiman”, in ons Tijdschrift.

Op bestuurlijk niveau zijn de bestaande activiteiten en contacten gecontinueerd, zoals u deels hebt kunnen lezen op onze website en in de Nieuwsbrief. Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan nieuwe statuten en een ander huishoudelijk reglement, dat in deze vergadering ter goedkeuring aan u zal worden voorgelegd.

Tot slot: we kunnen samen terugkijken op een goed heemkundig jaar. Dankzij uw hulp, steun en enthousiasme zijn alle activiteiten tot stand kunnen komen.

Namens alle bestuursleden dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Janny van Geel, intern secretaris.