Jaarverslag 2009

Onze heemkundekring de Vrijheijt van Rosendale houdt, zoals een heemkundekring betaamt, van tradities. Het voorlezen van dit jaarverslag is, zoals u de laatste jaren heeft ervaren, er één van.

Maar ook het vieren van een jubileum kan tot onze vaste gewoontes worden gerekend. En in 2009 was het weer zover! Onze Heemkundekring bestond op 26 september 2009 dertig jaar. Dus reden om dit samen met onze 697 leden te vieren. Een speciale werkgroep zorgde voor een  vrolijk feestprogramma. Een record aantal van 260 bezoekers genoten van de Roosendaalse Heemquiz onder regie van Bert Mathijssen en van de muzikale happening van het I.Q Aarmoeinieke o.l.v. Frans van der Groen.

Bij een feest hoort een cadeau en dat kregen alle leden onverwachts van de Rabobank in de vorm van een prachtig boek “De dynamische regio” over ondernemerschap in onze streek.

Ook in 2009 hadden wij niet te klagen over belangstelling voor onze traditionele activiteiten. De zaal zat vol bij de lezing van Paul Spapens over Bijgeloof in Brabant en de lezing “Een stad verbeeld” van grafisch ontwerper Luc Goderie trok, ondanks de kou, toch ruim 150 bezoekers; ook het optreden van “Puur Natuur” tijdens de jaarvergadering viel in de smaak bij de vele aanwezigen. De bus voor de excursies naar Gent en Dordrecht was snel volgeboekt; helaas moesten enkele belangstellenden worden teleurgesteld. Steeds meer mensen hebben gebruik gemaakt  van onze “Open Huisdagen” , kwamen met vragen, wilden advies of brachten schenkingen mee. Daarvoor uiteraard onze dank.  Ook de boekenmarkt was een groot succes. Onze vernieuwde website, die steeds up to date wordt gehouden door onze webmasters, trok 2800 bezoekers. Dat is een stijging van 14 %.

Afgelopen jaar heeft u allen weer kunnen genieten van het werk van de redactie van ons tijdschrift. Vele auteurs, maar ook de werkgroep genealogie leverden middels genealogisch onderzoek hun bijdrage aan de kwaliteit van ons periodiek. Bij diverse herkenbare artikelen kon u wegdromen in de tijd van weleer! En met de 4 uitgebrachte Nieuwsbrieven brachten wij u weer “bij de tijd”.

“Bij de tijd” blijft ook de aandacht van het bestuur voor onze werkgroepen. Regelmatig werden werkgroepen in de bestuursvergadering uitgenodigd om informatie uit te wisselen. Daarnaast zijn afgelopen jaar 2 nieuwe werkgroepen van start gegaan en wel de werkgroep Archeologie en de werkgroep Fotoarchief.

De werkgroep Archeologie werkt samen met de stadsarcheoloog  en de vertegenwoordiger van de monumentencommissie aan de cultuurhistorische waardekaart van de gemeente Roosendaal. Daarnaast denkt de groep een bijdrage te kunnen leveren aan diverse projecten in onze stad m.n. Stadsoevers.

Eind 2009 is de werkgroep Fotoarchief begonnen met de voorbereidingen die nodig zijn om ons fotobestand te kunnen publiceren op het internet. Deze werkzaamheden worden verricht in samenwerking met het Gemeentearchief en met de werkgroep van ons eigen archief. Verwacht wordt dat deze klus wel een aantal jaren in beslag zal gaan nemen.

De werkgroep  “Bidprentjes”   heeft heel wat werk verzet. De collectie bidprentjes is afgelopen jaar uitgebreid met 1.000 stuks . In totaal bestaat het bestand uit 14.000 bidprentjes.

De werkgroep automatisering is afgelopen jaar vaak ondersteunend geweest bij diverse activiteiten, zoals, verzorging van de techniek bij vergaderingen en lezingen m.n. bij de lezingen van onze secretaris in de regio over de turfgeschiedenis van West Brabant.

U hoort het goed:  turf is nog steeds een topic . Afgelopen jaar heeft de werkgroep een fietsroute  uitgezet richting Schijf en Zundert. Deze route kan nader worden uitgewerkt en toegevoegd worden aan de twee reeds bestaande turffietstochten. Daarnaast is men bezig om op basis van onze turftentoonstelling in 2006 een professioneel fotoboek samen te stellen.

Maar de olievlek gaat verder…. In 2009 zijn 8 heemkundekringen , onder leiding van de Vrijheijt van Rosendale, gestart met een grootschalig project over de turfgeschiedenis van West Brabant. Niet alleen de heemkundekringen, maar ook het Brabants Heem en de Brabantse Milieufederatie  zijn vertegenwoordigd in deze projectgroep. Het plan is om door het ontwikkelen van projecten, zoals een reizende tentoonstelling, het samenstellen van fietsroutes, lesmateriaal voor scholieren en een boek over de turfgeschiedenis van West Brabant, onze streek op de toeristische kaart te zetten.

Na een moeizaam begin is projectgroep Industrieel verleden toch  van start gegaan. Twee werkgroepen gaan zich bezig houden met de geschiedenis van de Koninklijke van Poll Suijkerbuijk en met Borstelfabriek Vermunt. De bedoeling is om te komen tot een tentoonstelling en tot publicaties over beide bedrijven.

Ook de meer op de achtergrond aanwezige werkgroepen, zoals het archief, de bibliotheek, onze klussers, de huishoudelijke dienst, de koffiezetters, de bezorgers van ons tijdschrift en de vele vrijwilligers hebben zich afgelopen jaar optimaal ingezet voor onze heemkundekring. Dat waarderen wij zeer.

Als bestuur hebben wij niet alleen de bekende, traditionele taken uitgevoerd, zoals de maandelijkse vergaderingen en de wekelijkse werkmiddagen, maar hebben we ook de vele interne en externe samenwerkingsverbanden proberen te continueren en te verstevigen. Vooral het huisvestingsprobleem vergde afgelopen jaar de nodige aandacht. Aan diverse instanties hebben we onze wensen kenbaar gemaakt en overleg gevoerd over  de haalbaarheid van ons plan. Via onze Nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied.

Voorts hebben wij als Heemkundekring van de belastingdienst de ANBI status verkregen. Dat wil zeggen, dat wij als culturele vereniging geen successierecht of schenkingsrecht hoeven te betalen over erfenissen en schenkingen. Voor u is het wellicht nuttig om te weten dat u als donateur een gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Uw voordeel is ook ons voordeel!

Zoals u ziet, proberen wij als Heemkundekring niet alleen te waken over het Roosendaals erfgoed, maar ook toekomstgericht te denken en te handelen.  Dankzij uw hulp,steun en enthousiasme zijn we uitgegroeid tot een vereniging die geworteld is in de Roosendaalse samenleving en zijn bestaansrecht al dertig jaar lang heeft bewezen.

Nogmaals:  dank aan alle leden, vrijwilligers en sympathisanten van de Vrijheijt van Rosendale . Samen staan we sterk.

Namens het bestuur dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Janny van Geel, intern secretaris.