Jaarverslag 2010

Wie zaait, zal oogsten”, een toepasselijk gezegde voor de Vrijheijt van Rosendale in 2010. Het in 2006 uitgestippelde beleid kreeg de laatste jaren steeds meer vorm, ook naar buiten toe. Meer inzet van leden was een van onze doelstellingen. In 2010 hebben ruim 70 vrijwilligers hun energie gestoken in heemkundige activiteiten.
Daar zijn wij als bestuur erg blij mee,  evenals met onze 717 leden.
Afgaande op de hoeveelheid aangeleverde informatie voor het samenstellen van dit  jaarverslag, kunnen we concluderen dat de vrijwilligers van de diverse werkgroepen en het bestuur in 2010 enorm veel werk hebben verzet. In onze Nieuwsbrief heeft u al veel hierover kunnen lezen. In dit jaarverslag  zal ik proberen een samenvatting te geven van de diverse activiteiten.

Actie, teamwork en intensievere samenwerking, dat zijn de woorden die steeds opvallen in de uitgebreide verslagen. En niet alleen in de vorm van overleg, maar ook op de werkvloer, op uitvoerend niveau.

Intensievere samenwerking tussen de werkgroepen onderling en met diverse externe instanties
In ons zeer gewaardeerde tijdschrift, zijn de bijdragen van de werkgroep Genealogie een voorbeeld van interne samenwerking. U herinnert zich wellicht nog de kwartierstaten en de bijbehorende teksten  over fotograaf Herman Vreugde, Pastoor Hellemons en over De vliegende Hollander Harrie Broos.
In het decembernummer publiceerde de werkgroep Industrieel Verleden uitgebreid over “de Borstels van Jan Munt”.
De werkgroep Archief was bij vele activiteiten betrokken. De tentoonstelling “Smaek van de negentiende eeuw” , opgezet door de werkgroep Tentoonstelling, bestond grotendeels uit ons eigen archiefmateriaal, dat ook werd gebruikt voor de aankleding van onze kraam bij het Roosendaals Treffen. De werkgroep Automatisering hield  niet alleen onze website up to date, maar gaf ook regelmatig technische ondersteuning bij bijeenkomsten en lezingen.

We zien ook een steeds verdergaande samenwerking met diverse externe instanties, zoals het Gemeentearchief, het Brabants Heem en de Heemkundekringen in West Brabant.
De samenwerking met het Gemeentearchief kwam duidelijk naar voren bij de voorbereidingen van de tentoonstelling “de Borstels van Jan Munt.”  Werkgroep Industrieel Verleden heeft afgelopen jaar toegewerkt naar een grandioos succes, hetgeen resulteerde in een tentoonstelling van formaat. De tentoonstelling over van Poll Suijkerbuijk kunt u dit jaar verwachten.
En kijkt u eens op de website van het Gemeentearchief: daar vindt u foto’s uit ons bestand. Ons fotoarchief, dat intern al in een computerbestand is vastgelegd, is nu ook voor u toegankelijk geworden via de website van het Gemeentearchief Roosendaal. De werkgroep Fotoarchief heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het selecteren, beoordelen en beschrijven van ons fotobestand. Zowel de bestanden van het Gemeentearchief als onze bestanden werden zo goed mogelijk van een toelichting voorzien. Ongeveer 600 foto’s zijn beoordeeld, waarvan  300 geschikt waren  voor publicatie op de website. Deze werkzaamheden aan ons gehele fotobestand zullen nog wel geruime tijd vergen.
Ook Roosendaalse instanties en bedrijven hebben ons weten te vinden. We hebben o.a. gesurveilleerd bij de tentoonstelling t.g.v. het 50 jarig bestaan van de Passage en we zijn ingegaan op het verzoek om historische namen in de omgeving van Huize Elisabeth in kaart te brengen.
Met steeds meer Heemkundekringen hebben we het afgelopen jaar samengewerkt. In de regio werd vooral op de werkgroep Turf vaak een beroep gedaan. Was het niet om door de turfgebieden  te fietsen, dan was het wel om een lezing te geven of om onze mobiele tentoonstelling over Turf op te stellen.” Turf is Hot” in West Brabant. Een uitnodiging van Omroep Brabant om een praatje te  houden over de turf, werd dan ook met beide handen aangegrepen.
Vorig jaar meldde ik u reeds,dat De Vrijheijt van Rosendale  een groot samenwerkings-verband tussen 7 Heemkundekringen en Brabants Heem is opgestart. In 2010 heeft dat verder vorm gekregen. Doel van de Projectgroep Herleving Turfgeschiedenis West Brabant onder leiding van Cor Rops en René Konings is om de  turfgeschiedenis in onze regio onder de aandacht van een breder publiek te brengen. O.a. door het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal zal worden geprobeerd ook de jeugd enthousiast te maken. Onlangs is een aparte werkgroep hiermee aan de slag gegaan.
Ook de werkgroep Archeologie heeft haar draai gevonden. Hun aandacht ging vooral uit naar de cultuurhistorische waardekaart van Roosendaal. Onze heemkundekring heeft de heemkundekringen van Wouw en Nispen benaderd om o.l.v. de stadarcheoloog gezamenlijk te gaan werken aan deze archeologisch belangrijke kaart en deze samenwerking is ook toegezegd. Maar de werkgroep deed meer… Afgelopen jaar heeft de werkgroep assistentie verleend bij de proefboringen op de oude sportvelden van Heerle. Bovendien hielden zij een aantal projecten nauwlettend in de gaten en zijn ze bezig met het achterhalen van de plaats van het vroegere klooster op Vroenhout.
Actie alom! Maar u als lid zat ook niet stil!
De belangstelling voor  de excursies naar het Belgische Sint Niklaas en de zilverstad Schoonhoven was zo overweldigend, dat zelfs met een dubbeldekker niet alle reislustigen vervoerd konden worden. Ook bij onze lezingen was de zaal van het Da Vinci College vaak tot de laatste stoel bezet. Luc Goderie gaf ons op 25 januari met zijn lezing over “Een stad verbeeld” een verrassende kijk op de architectuur in Roosendaal en trok, ondanks de kou nog 150 belangstellenden. Tijdens de jaarvergadering van 2010 vertelde  Carina Schils over de “Zoektocht naar de voetsporen van haar vader”. Deze avond stelde Pierre van Haperen zich helaas niet meer herkiesbaar als  bestuurslid. Hij heeft ruim 30 jaar,vanaf de oprichting, deel uitgemaakt van het bestuur.
Op 15 november gaf Mark Buijs met de lezing “ Een pastorie als museum”” ons inzicht  in bouw, gebruik, restauratie en hergebruik van het Tongerlohuys. Na de pauze vertoonde René Roeken de indrukwekkende film “Morgen is alles anders.”

Voorts werden onze Open Huisdagen door steeds meer leden bezocht en we zagen met een stijging van 18 % een toenemende belangstelling voor onze website. De vraag naar kopieën van bidprentjes, waarvan er op 31 december 14.400 stuks op de website stonden, nam eveneens toe.
We hebben het afgelopen jaar weer veel schenkingen, waaronder interessante voorwerpen gekregen. De renovatiewerkgroep kon dan ook weer goed aan de slag.

Voor het bestuur was het een hectisch jaar. Onze voorzitter, René Konings,  kon vanwege gezondheidsproblemen een groot gedeelte van het jaar zijn functie helaas niet vervullen. Vice – voorzitter, Christ van Rooij  nam, zoals u weet, zijn taken waar en zorgde samen met de andere bestuursleden dat alle activiteiten doorgang konden vinden. Naast het uitvoeren van de lopende zaken,was het  bestuur erg actief op het gebied van de huisvesting. We zagen het wel zitten. Helaas kwamen we geld tekort!

We kunnen met z’n allen terugkijken op een actief 2010!

Alle vrijwilligers, leden en sympathisanten van de Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale: namens het bestuur dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Janny van Geel
Intern secretaris