Jaarverslag 2011

Huisvesting: hèt heemkundewoord van 2011. Een voortdurende zorg. Een steeds terugkerend agendapunt op onze maandelijkse bestuursvergaderingen, steeds weer hoop en steeds weer teleurstelling bij het horen van de hoge financiële lasten. Diverse aantrekkelijke locaties zijn al aan ons voorbijgetrokken. Maar… we blijven, samen met u, optimistisch en hopen, dat we spoedig kunnen verhuizen naar een eigen heem. Voor onze lezingen hebben we,  zoals u weet, afgelopen jaar al een ander onderkomen gevonden bij het Norbertuscollege. Dus….wie weet welke verrassingen ons allen nog te wachten staan.

Onze  werkgroep Archief is al in de verhuissfeer: zij zijn het afgelopen jaar  bezig geweest met het controleren , administreren, rubriceren  en inpakken van alle voorwerpen en foto’s  uit ons archief. Dozen vol staan al gereed voor vertrek. We zijn erg zuinig op onze collecties en op uw schenkingen en zorgen er goed voor. Daarvoor kregen wij  ook een compliment van het onderzoeksbureau van Erfgoed Brabant.

Niet alleen in ons archief zit “beweging”, maar in het hele heemgebeuren!  Het ledental is het afgelopen jaar gegroeid tot boven de 750. Met meer dan 75 vrijwilligers actief in 16  werkgroepen spreiden we onze vleugels steeds verder uit. Niet alleen in Roosendaal, maar ook in en buiten de regio. U heeft hierover al veel gelezen in onze Nieuwsbrieven, die gezamenlijk eigenlijk uitstekend als jaarverslag zouden kunnen doorgaan.

Heeft u trouwens al voor de etalage gestaan bij Parrotia? Ook gedacht dat we een ander onderkomen hadden gevonden?
U ziet wij zijn de boer opgegaan. Letterlijk deed dit de Renovatiewerkgroep, die oude voorwerpen in de Vlaamse Schuur op Vroenhout en bij ons weer toonbaar maakte. Zij waren  ook regelmatig in de weer om onze reizende turftentoonstelling van de ene plaats naar de andere te brengen, op te bouwen en nadien weer af te breken. Dit in het kader van het regionale project “Herleving Turfgeschiedenis”. Wist u, dat onze heemkundekring in dit project, niet alleen als  belangrijk aanspreekpunt, maar ook betrokken is bij  het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal? Een van onze bestuursleden heeft daarvoor een script geschreven met als hoofdpersoon het Moermanneke Merijntje Moerkens uit Schijf.
Nog steeds is Turf een veel gevraagd product in de regio: naast de reizende tentoonstelling waren afgelopen jaar ook lezingen en  cultuurhistorische fietstochten populair. De allerlaatste lezing in de aula van het Da Vincicollege, verzorgd door onze secretaris op 24 januari, ging over turf! Op de dag van de  Biodiversiteit, die georganiseerd werd door de gemeente Roosendaal, was de turfwerkgroep present bij het relict van het aquaduct van de Turfvaart over de Molenbeek tussen Roosendaal en Nispen.

Afgelopen jaar heeft ook de werkgroep mailing  veel werk verzet. Via de mail of via de bezorgers kwamen de uitnodigingen, de uitgebreide Nieuwsbrieven en het Tijdschrift bij u terecht.

Voor vele leden is ons tijdschrift de trekpleister voor het lidmaatschap. Iedere keer weer is de redactie in staat schrijvers te vinden die zich verdiepen in het verleden van Roosendaal. De Werkgroep Genealogie m.n. publiceerde afgelopen jaar  o.a. de kwartierstaten van markante Roosendalers. Ook het Roomse Leven stond in de belangstelling. Niet zonder reden waren de recente presentaties van nummer 58 en 59 in de sfeervolle kapel van de Paterskerk. Wist u, dat de hoofdredacteur een compleet overzicht heeft samengesteld van de artikelen in de verschenen periodieken? Via een link op onze website kunt u daar naar hartenlust op zoek gaan. Ook een vooruitblik op het volgende nummer is er te bekijken.

Op onze website is trouwens steeds meer informatie te vinden. Dit is te danken aan het actieve beleid van onze webmasters  en het steeds gestage werk van de werkgroepen Bidprentjes en Fotoarchief.  Per eind 2011 is het aantal bidprentjes van onze verzameling  gestegen tot 15.117. Ook kopieën  van bidprentjes werden regelmatig verstrekt.

De werkgroep Fotoarchief is tijdens de wekelijkse bijeenkomsten bezig geweest met het doornemen  van onze fotocollectie. Afgelopen jaar zijn ongeveer 2000 foto’s de revue gepasseerd. Inmiddels zijn ca 900 foto’s  voor iedereen te bekijken, via de website van het Gemeentearchief.

Herinnert u zich nog de zeer druk bezochte opening van de tentoonstelling “De Borstels van Jan Munt ” op 7 januari in het gemeentearchief?  Dankzij uitvoerig onderzoek door de werkgroep en de financiële bijdrage van de laatste directeur van de Vero, is deze tentoonstelling een grandioos succes geworden. Honderden bezoekers mochten we verwelkomen, eerst in het gemeentearchief en daarna in de tentoonstellingruimte van onze Heemkelder. Zelfs Omroep Brabant had belangstelling.
De werkgroep is ondertussen gestart met de voorbereidingen van een volgende tentoonstelling n.l. de verdwenen Tabaksindustrie. De tentoonstelling over de drukkerij  Van Poll Suijkerbuijk heeft wat vertraging opgelopen, maar binnenkort is het zover.

En dan: “Carnaval in Roosendaal” . Deze kortstondige, maar vooral leutige  tentoonstelling werd op 2 december geopend  door Hoogheid Prins Ries 1 van Tullepetaonestad. Het motto voor het jaar 2012 (“Ziede Sterre“) gaf de werkgroep de inspiratie om de carnavalssterren van toen en nu eens te laten stralen aan het firmament van onze kelder. Het carnaval in de loop der jaren kwam in alle facetten aan bod.
Ook dit jaar zijn velen van u met ons op excursie gegaan. De belangstelling voor Bornem in april en voor Woerden / Oudewater in oktober was zo groot, dat we steeds tweemaal op pad zijn gegaan.
De groeiende interesse  in ons heem zien we ook terug bij het Open Huis  en bij de lezingen. De Muzikale Wereldreis van Hans Blokland, die de primeur had in het Norbertuscollege, trok 150 belangstellenden.

Het initiatief van de werkgroep Archeologie om een samenwerkingsverband aan te gaan met de andere heemkundekringen uit onze gemeente is een feit geworden. Zij gaan zich gezamenlijk buigen over de Erfgoedwaardenkaart van Roosendaal. Naast hun gebruikelijke werkzaamheden fungeerde de werkgroep als gastheer voor een bijeenkomst over professionele ondersteuning van amateurarcheologen.

U ziet, volop beweging. Vermeldenswaard zijn zeker ook de werkzaamheden van de werkgroepen die meer op de achtergrond actief zijn geweest, zoals de huishoudelijke dienst, bibliotheek en  de ledenadministratie. En niet te vergeten van de leden die hand – en spandiensten verrichtten of deelnamen aan de jaarlijkse heemquiz. Daarvoor onze oprechte dank.

Ook het bestuur heeft niet stil gezeten. Naast de voor u bekende activiteiten, heeft het bestuur vooral veel energie gestoken in de huisvestingsproblematiek. In dit kader zijn vele brieven geschreven en contacten gelegd.
Als bewaarder van het Cultureel Erfgoed hebben wij een plaats verworven in de Roosendaalse samenleving. Daarom verdienen wij een goede huisvesting!! En daarvoor zullen wij ons blijven inzetten.

Tot slot: een welgemeend woord van dank aan alle vrijwilligers en aan u allen voor uw steun bij onze werkzaamheden. Namens het bestuur dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Janny van Geel. Intern secretaris

Terug naar pagina Jaarverslagen