Jaarverslag 2014

Het voorbije verenigingsjaar van de Vrijheijt van Rosendale laat zich het best kwalificeren door de adjectieven turbulent, excellent en vitaal.
Het overzicht van alle activiteiten, die in 2014 hebben plaatsgevonden, creëert het beeld van een bewogen, levendig en onstuimig jaar, dat bestuur en vrijwilligers voor de nodige uitdagingen heeft gesteld. Mede op grond van onze sublieme huisvesting hebben diverse spelers op het veld van de heemkunde een beroep op ons gedane medewerking te verlenen aan regionale en provinciale evenementen. Hieraan hebben wij als gastheer dan wel als medeorganisator gaarne gevolg gegeven. Op deze wijze heeft onze heemkundekring zich in hoge mate kunnen profileren en onderscheiden.
Hoogtepunten van dit jaar in chronologische volgorde zijn:

JAARVERGADERING 24 maart.                                                     

Tijdens deze vergadering nemen we afscheid van drie bestuursleden: Janny van Geel, Cor Rops en Piet Schepers. Alle drie hebben veel voor onze heemkundekring betekend. Henk Hellegers, voorzitter van Brabants Heem, onderscheidde Cor Rops met de Brabants Heem medaille en Piet Schepers met de zilveren draagspeld van Brabants Heem. Beiden kregen daarvoor ook een oorkonde uitgereikt. Janny van Geel was al eerder bij haar 25-jarig bestuurslidmaatschap door Brabants Heem onderscheiden.
Vanwege hun grote en jarenlange verdiensten voor onze heemkundekring werden op de jaarvergadering twee nieuwe ereleden benoemd: Janny van Geel (32 jaarbestuurslidmaatschap met diverse functies) en Cor Rops (10 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan 10 jaar secretaris).

DE BRABANTSE HEEMDAGEN 7 en 8 augustus.

De Vrijheijt van Rosendale en Brabants Heem hadden als thema gekozen voor ‘De Groote Oorlog 1914-1918’ en wij zijn een unieke samenwerking aangegaan met de Koninklijke Heemkundige Kring Essen en de gemeente Essen, zodat de deelnemers de ene dag in Roosendaal zouden kunnen verblijven en de tweede dag in Essen. Op 7 augustus verzorgde na de opening gemeentearchivaris Joss Hopstaken een lezing over de ervaringen met de Eerste Wereldoorlog in Roosendaal met als titel: ‘Roosendaal in de Eerste Wereldoorlog, ’s lands voorportaal in grote beroering’. Daarna gingen de deelnemers op stap. In groepen met een gids langs de bijzondere panden in Roosendaal, waarbij uiteraard de Roosendaalse Markt, het oude raadhuis en het station werden bezocht. Andere groepen kregen een rondleiding door Mariadal en de prachtige tuin. Één van die rondleidingen werd gegeven door zuster Albertina. ’s Avonds gaf Ivan Janssens uit Essen een uiteenzetting over ‘Den Doodendraad’. De tweede dag speelde zich af op Belgisch grondgebied en werd grotendeels geleid door onze Vlaamse vrienden.

DE GENEALOGISCHE DAG 4 oktober.
                                                  
De werkgroep, die doorgaans ondersteuning biedt aan verschillende werkgroepen, trad naar buiten en verzorgde een informatieve dag, waarbij stamboomonderzoek in al zijn boeiende facetten centraal stond.

TENTOONSTELLING “Van bezetting tot bevrijding – Roosendaal in de Tweede Wereldoorlog oktober tot 13 december.

Deze expositie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Henk Bredewolt, het Gemeentearchief en -museum en de Heemkundekring. De tentoonstelling mocht zich verheugen in een grote publieke belangstelling: bijna 700 personen. Hoogtepunt tijdens deze expositie was vanzelfsprekend het bezoek van de Engelse veteranen aan het Heemhuis op 31 oktober.

DE VIERING van het 35jarig bestaan 27 oktober.

Het bestuur trakteerde de leden op een kleinkunstprogramma met een optreden van Adrie Oosterling uit Groede.

DE DAG VAN DE BRABANTSE VOLKSCULTUUR 1 november.

Ieder jaar organiseert het Samenwerkingsverband Volkscultuur de Dag van de Brabantse Volkscultuur. Dit jaar in ons Heemhuis. De dag had als thema ‘Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog’. Op het programma stond een viertal lezingen.

VRIEND EN VIJAND LEZINGENCYCLUS

Op maandag 24 november was de heemkundekring gastheer voor een lezing in het kader van de Henri Mastboom Lezingenserie 2014-2015. Op die avond kwam Diane de Keyzer uit Antwerpen vertellen over Eten en Drinken tijdens de Eerste Wereldoorlog.

WAT VERDER VERMELD DIENT TE WORDEN:

De heemkundekring telt naast het bestuur, maar liefst 16 werkgroepen:
Activiteiten, Archief, Archeologie, Automatisering, Bibliotheek, Bidprentjesarchief, Dialect, Fotoarchief, Genealogie, Huishoudelijke Dienst, Industrieel Verleden, Ledenadministratie, Redactie Nieuwsbrief, Redactieraad Tijdschrift, Renovatie, Tentoonstellingen.

Vanuit deze groepen kan naast hun reguliere werkzaamheden gemeld worden, dat

 • Er prachtige excursies georganiseerd zijn naar Gorinchem en Fort Vuren op 5 en 12 april en op 11 en 18 oktober naar Antwerpen(rondleiding Cogels-Osylei, deKeizerstraat met de beroemde Keizerskapel)
 • Er momenteel (einde 2014) zijn ca 17.000 bidprentjes in ons archief zijn opgenomen
 • Onze website in 2014 ruim 3600 bezoekers trok.
 • Er door Fotoarchief en Archief  nu totaal 2240 foto’s met beschrijving op de website van het Gemeentearchief Roosendaal zijn geplaatst
 • De redactie van het Tijdschrift er wederom in geslaagd is 2 meer dan lezenswaardige nummers uit te brengen: 64 en 65.
 • Er nog regelmatig beroep gedaan wordt op onze expertise m.b.t. turfgeschiedenis
 • Er met meerdere woonzorgcentra contacten zijn over exposities/quizvragen e.d. in het kader van activiteitenbegeleiding.
 • Er diverse groepen op ons Heemhuis zijn ontvangen
 • Het maandelijkse Open Huis gelet het aantal bezoekers voorziet in een duidelijke behoefte
 • De grote belangstelling voor lezingen en activiteiten uit veiligheidsredenen heeft geleid tot het hanteren van een systeem van uitgeven van toegangsbewijzen
 • Etc. etc.

Kortom: HEEMKUNDEKRING DE VRIJHEIJT VAN ROSENDALE verdient het predicaat vitaal. De vereniging van 786 leden groeit en bloeit, mede door de inzet van onze vrijwilligers.

Tot slot: een welgemeend woord van dank aan al die vrijwilligers is hier op zijn plaats en ook aan u allen voor uw steun en ondervonden kameraadschap bij onze werkzaamheden.                                                             
Namens het bestuur dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen.

23 maart 2015, Cees Talboom, intern secretaris