Jaarverslag 2015

Ook in het voorbije verenigingsjaar van de Vrijheijt van Rosendale heeft onze heemkundekring zich intern en extern gemanifesteerd als een bruisende, vitale vereniging.
Het overzicht van alle activiteiten, die in 2015 hebben plaatsgevonden, laat zien, dat in vergelijking met het turbulente verenigingsjaar 2014 er dit jaar sprake is van consolidatie en verder gaan op ingeslagen wegen. Bestuur en vrijwilligers weten zich nog steeds voor de nodige uitdagingen gesteld om aspecten van ons cultuurerfgoed te beheren en de belangstelling voor de geschiedenis van eigen omgeving, bewoners, gebruiken en heemkundige waardevolle overblijfselen te blijven bevorderen. Mede op grond van onze huidige huisvesting kunnen wij onze doelstellingen meer dan naar behoren realiseren. Als gastheer of medeorganisator hebben wij ook dit jaar honderden belangstellenden in ons Heemhuis mogen ontvangen. Op deze wijze blijft onze heemkundekring zich profileren en onderscheiden in Roosendaalse gemeenschap.
Hoogtepunten van dit jaar in chronologische volgorde zijn:

Jaarvergadering 23 maart. Tijdens deze vergadering nemen we afscheid van bestuurslid Mieke van Leuven. De voorzitter dankt haar voor haar grote inzet en vele werkzaamheden, die zij ruim 17 jaar voor ons heeft verricht. Namens Brabants Heem onderscheidt René Hermans haar met de zilveren draagspeld.
De vergadering herbenoemt de bestuursleden Koos Caniëls, Michel van der Horst en Christ van Rooij. Het smartlappenkoor Kommer en Kwel zorgt na de pauze voor de vrolijke noot.

Op 23 februari verzorgt Ad Rooms in ons Heemhuis de Lezing: Grote Gezinnen: Het Gezin XXL. Van de 138 aanwezigen was het voor de meesten heel herkenbaar en voor allen een plezierige avond.

Op 11 en 18 april werd succesvol de excursie naar het Spoorwegmuseum en een rondvaart in Utrecht georganiseerd.

Op de Brabantse Heemdagen (6 en 7 augustus) heeft Cor Rops het herinneringsschildje bevestigd aan de schellenboom. Hij ontvangt de oorkonde van waardering voor onze organisatie van deze dagen in 2014. .

Na jarenlange voorbereiding door de werkgroep Industrieel Verleden wordt op 5 september in ons Heemhuis de tentoonstelling Bierbrouwerijen en Oude Cafés van Roosendaal geopend. Op indrukwekkende wijze worden een twintigtal bierbrouwerijen, die Roosendaal in het verleden had, belicht. En ook zo’n 200 cafés komen in beeld door middel van voorwerpen, foto’s en films. Mede door de medewerking van professionals op het gebied van fotografie en vormgeving, (oud-)uitbaters van horecagelegenheden, en de ondersteuning van sponsoren, is het eindresultaat verbluffend. Als aanvulling op de tentoonstelling heeft de Werkgroep Industrieel Verleden  deze geschiedenis beschreven, gebundeld in een brochure.
De tentoonstelling is een dermate groot succes, dat de openingstermijn tot twee keer toe wordt verlengd. Als de tentoonstelling op 2 januari 2016 haar deuren definitief sluit, hebben 1293 personen, al dan niet in groepsverband, een bezoek gebracht aan deze expositie.

Op 8 en 16 oktober gaat de najaar-excursie naar Antwerpen. Daar wordt een bezoek gebracht aan begraafplaats Schoonselhof. Daarna volgt er een rondleiding in de Bourlaschouwburg. Afgaande op de deelnemers: een geslaagd evenement.

Op 10 november geeft Mevr. Bakker een lezing over de zusters Franciscanessen van Charitas. Zij schetst onder andere het belang van deze congregatie voor de ontwikkeling van zieken- en gezondheidszorg in de regio Roosendaal.

Op 13 november behaalt het team van onze kring een eervolle 4e plaats bij de Regionale Heemquiz, georganiseerd dor de heemkundekring Broeder Christofoor te Oudenbosch.

WAT VERDER VERMELD DIENT TE WORDEN:
Bij toerbeurt hebben de voorzitters van verschillende werkgroepen in de bestuursvergadering verslag uitgebracht van de werkzaamheden van de betreffende groep. Naast het reilen en zeilen is er ook aandacht voor specifieke wensen en mogelijke knelpunten.

Huisvesting — Hoelang wij nog op deze locatie Mariadal kunnen blijven is nog onduidelijk. Het bestuur volgt alle berichten over ontwikkelingen en plannen. Gezien de ontwikkelingen omtrent Mariadal is de verwachting, dat er in 2018 een nieuwe invulling wordt gegeven aan het gebouw. Het is dus zaak om ons te gaan oriënteren op een nieuwe betaalbare behuizing. Alle ideeën in deze zijn welkom en zullen door het bestuur actief worden onderzocht
.
Verschillende partijen in Roosendaal zijn betrokken bij het te vormen het Cultuurcluster. Het Cultuurcluster is een samengaan van De Kring en Het Tongerlohuys, met de functies podiumkunsten, cultuureducatie en erfgoed. De eerste stappen zijn gezet. Wij participeren in het overleg gericht op positionering en deelname.

Cor Rops en Christ van Rooij worden nog steeds gevraagd het turfverhaal te komen vertellen.
Wij ontvangen bij regelmaat groepen, die belangstelling hebben voor onze heemkundekring en ons Heemhuis, vaak in combinatie met een rondleiding in Mariadal.

Wij onderhouden contacten meerdere woonzorgcentra in Roosendaal. Zo hebben wij St.Elisabeth ondersteund met het ontwikkelen van de braintrainer. In dit woonzorgcentrum worden in een vitrine voorwerpen uit onze collecties tentoongesteld. Met een fotoalbum met oude foto’s proberen leden van de fotowerkgroep senioren in verschillende centra informatie te ontlokken over die oude beelden.

De heemkundekring telt naast het bestuur, maar liefst 16 werkgroepen:
Activiteiten, Archief, Archeologie, Automatisering, Bibliotheek, Bidprentjesarchief, Dialect, Fotoarchief, Genealogie, Huishoudelijke Dienst, Industrieel Verleden, Ledenadministratie, Redactie Nieuwsbrief, Redactieraad Tijdschrift, Renovatie, Tentoonstellingen.
Vanuit deze groepen kan naast hun reguliere werkzaamheden gemeld worden, dat

  • Er momenteel (einde 2015) zijn ca 17.000 bidprentjes in ons archief zijn opgenomen
  • Onze website in 2015 ruim 3600 bezoekers trok.
  • Er door Fotoarchief en Archief  nu totaal 3072 foto’s en dia’s met beschrijving op de website van het Gemeentearchief Roosendaal zijn geplaatst
  • De redactie van het Tijdschrift er wederom in geslaagd is 2 meer dan lezenswaardige nummers uit te brengen: 66 en 67.
  • Het maandelijkse Open Huis gelet het aantal bezoekers voorziet in een duidelijke behoefte
  • Etc. etc.

Kortom: HEEMKUNDEKRING DE VRIJHEIJT VAN ROSENDALE verdient het predicaat vitaal. De vereniging van 787 leden op 31-12-2015 groeit en bloeit, mede door de inzet van onze vrijwilligers.
Tot slot: Een welgemeend woord van dank aan al die vrijwilligers is hier op zijn plaats en ook aan u allen voor uw steun en ondervonden kameraadschap bij onze werkzaamheden.  
Namens het bestuur dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Cees Talboom, intern secretaris