Jaarverslag 2018

HEEMKUNDEKRING DE VRIJHEIJT VAN ROSENDALE
JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2018
Ook in het voorbije verenigingsjaar van de Vrijheijt van Rosendale heeft onze Heemkundekring zich gemanifesteerd als een vereniging met verrassende initiatieven, ideeën en met de voortzetting van traditionele
heemkundige activiteiten. Zo zouden we het jaar 2018 willen kenschetsen. Eind 2018 hebben wij afscheid genomen van Wim Heijnen, medeoprichter van onze Heemkundekring. Bijna 25 jaar hanteerde hij de voorzittershamer en maakte hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift. Wij zijn Wim blijvend veel dank verschuldigd. Onze voorzitter René Konings heeft dit verenigingsjaar om gezondheidsredenen voor een belangrijk gedeelte aan zich voorbij moeten
laten gaan. De revalidatie vergt tijd, maar wij signaleren hem weer in ons Heemhuis en hij is ook vanavond hier aanwezig. Nu het overzicht van alle activiteiten, die in 2018 hebben plaatsgevonden. Dit jaar laat zien, dat er voornamelijk sprake is van verder gaan op ingeslagen wegen. Het grootste succes van het voorbije jaar is zonder enige twijfel de tentoonstelling Het Textiel Verleden van Roosendaal. Na een lange en gedegen voorbereiding heeft de werkgroep Industrieel Verleden samen met andere vrijwilligers met de organisatie en vormgeving van deze tentoonstelling wederom haar visitekaartje afgegeven. De tentoonstelling Het Textiel Verleden van Roosendaal wordt op 23 maart officieel geopend en het is de bedoeling eind juni de deuren van ons Heemhuis voor deze expositie te sluiten. Vanwege de enorm grote belangstelling wordt besloten de sluitingsdatum te verschuiven naar Open Monumentendag 8 september. In groepsverband of individueel hebben dan gezamenlijk 1167 personen deze tentoonstelling bezocht. Chapeau voor de werkgroep en vrijwilligers, die dit in al zij facetten
hebben mogelijk gemaakt. Mede op grond van onze huidige huisvesting kunnen wij onze
doelstellingen meer dan naar behoren realiseren. Als gastheer of medeorganisator hebben wij dus ook dit jaar honderden belangstellenden in ons Heemhuis mogen ontvangen. Op deze wijze blijft onze Heemkundekring zich profileren en onderscheiden in Roosendaalse
gemeenschap. Het voorbije jaar staat onze toekomstige huisvesting iedere vergadering
op de agenda. Het bestuur volgt alle berichten over ontwikkelingen en
plannen. Er worden diverse alternatieve huisvestingen genoemd in het informele circuit. Begin maart noemt wethouder Theunis voor eerst de locatie Bovendonk (voorheen Da Vinci College) als een mogelijke plaats. Het is echter verkiezingstijd en het blijft daarna weer lang stil, tot na de zomervakantie. De wethouder heeft nu in enkele bijeenkomsten met de beoogde kandidaat-verenigingen gesproken en globaal zijn ideeën ontvouwd om te kunnen komen tot een Cultuurhuis. Oud-burgemeester M. Marijnen heeft op verzoek van de wethouder de taak van kwartiermaker op zich genomen. Momenteel richt de heer Marijnen zich op het vormen van een onafhankelijk stichtingsbestuur, de toekomstige gesprekspartner van de Gemeente. Over ruimtetoewijzing, gebruik van het gebouw, huurprijs e.d. is nog niet concreet gesproken. In het informele circuit wordt aangegeven, dat wij mogelijk in juni van dit jaar zouden moeten verhuizen. Achter de schermen zijn we ons aan het voorbereiden op die verhuizing, hoewel de politieke besluitvorming en onderbouwing nog moeten plaatsvinden. De komende maanden zal duidelijk worden of ons een redelijk alternatief geboden wordt. De overige belangrijke onderwerpen van dit jaar in chronologische volgorde zijn:
JAARVERGADERING 27 maart.
Tijdens deze vergadering nemen we afscheid van de bestuursleden Michel van der Horst en Christ van Rooij. Michel heeft 17 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en vervult vele taken, waarbij zijn zorg voor het archief en de catering het meest in het oog springen. Christ versterkt het bestuur vanaf 2006.Hij stort zich op de automatisering, het oprichten van o.a. de fotowerkgroep, begeleidt de vele lezingen van Cor Rops over turf, toont daarbij de digitale beelden en is vanaf 2007 vicevoorzitter. De voorzitter dankt beiden voor hun grote inzet en vele werkzaamheden. Namens het Brabants Heem onderscheidt de heer O. Stroucken zowel Christ als Michel met het zilveren draaginsigne en bijhorende oorkonde.
De vergadering volgt het bestuur in haar voordracht tot herbenoeming van de heren Caniëls en Nollen. Zij worden met algemene stemmen herkozen. De vergadering volgt het bestuur ook in de voordracht de heer Joss Hopstaken te benoemen als bestuurslid. Conform art.8 lid 3 van de statuten stellen ook de heren Caspar Dingjan en Leopold de Beer zich beschikbaar voor het bestuur. De vergadering stemt in. Na de pauze geven we uitleg over de vernieuwde website van onze Heemkundekring en vertonen we een drietal films, waaronder de film van de verplaatsing van de schoorsteen van de Philipsfabriek.
In april onderneemt het bestuur de nodige actie om op korte termijn te kunnen voldoen aan de AVG. Met de invoering van deze wet per 25 mei 2018 dient ook onze vereniging zich te houden aan de regelgeving m.b.t. gegevensbescherming van personen. De privacyverklaring wordt opgesteld en gepubliceerd op de website. De leden worden ook
geïnformeerd door een extra Nieuwsbrief over deze materie.
Op 16 april verzorgt Caspar Dingjan in een goed bezette conferentiezaal een lezing over Glas in Lood. Aan de hand van beelden met een duidelijke uiteenzetting neemt de spreker ons mee in deze mooie wereld. Speciale aandacht is er voor het klooster Mariadal.

Op 14 en 28 april wordt succesvol de excursie naar Gent georganiseerd:
we bezoeken de high-lights en maken een rondvaart. De groep is groot en de uitbater van het restaurant zorgt soms voor enige chaos. Er is enige onvrede over de toewijzing van de kaarten.
Dankzij de vele stemmen uitgebracht op onze Heemkundekring mag de penningmeester in april € 1475,- inboeken dankzij de RABO Clubkas Campagne.
In het kader van de Viering Roosendaal 750 is besloten in nummer 72 van het Tijdschrift een groot artikel de wijden aan de nieuwbouw van de St. Jan 1830-1839. Medio juni wordt het eerste exemplaar feestelijk overhandigt aan pater Kees van Heijst van de abdij van Tongerlo in het Tongerlohuys.
Onze presentatie op het Roosendaals Treffen op 23 september heeft vanwege de slechte weersvooruitzichten geen doorgang gevonden.
Door de reorganisatie van de werkgroep Activiteiten naar de werkgroep Excursies en de werkgroep Lezingen gaat de najaar excursie niet door.
De traditionele najaar lezing vindt plaats op 5 november 2018, onder de titel: In een plaats genaamd Roosendaal ,1268 – 1968 – 2018. Exact de datum waarop Roosendaal 750 jaar bestaat. Joss Hopstaken en Mieke Spekman schetsen onderhoudend respectievelijk de geschiedenis van Roosendaal en de viering van het 700jarig bestaan.
Op 23 november behaalt het team van onze kring een 13e plaats bij de Regionale Heemquiz, dit jaar georganiseerd door de Heemkundekring De Vierschaer uit Wouw. Een goede middenmoter.
In de bestuursvergadering van 17 december is besloten, dat onze Heemkundekring gaat participeren in de Brabant Cloud. Brabant Cloud is een duurzame digitale infrastructuur, die op een samenhangende wijze zorgt voor het vastleggen, bewaren én delen van alle erfgoedinformatie van de provincie Noord-Brabant. Denk daarbij aan collecties van heemkundekringen, musea e.a. Brabant Cloud ontsluit alle erfgoedinformatie die nu nog vaak zit opgesloten in versnipperde, lokale databasesystemen van de verschillende heemkundekringen, musea, archieven en bibliotheken die Brabant rijk is. Het is een initiatief van Erfgoed Brabant en Brabants Heem. Dankzij provinciale subsidies kunnen
heemkundekringen aansluiten bij dit project. Wij gaan gebruik maken van het collectieregistratiesysteem Memorix Maior. Het is de bedoeling ons archief vanuit Acces te migreren naar Memorix maior. Middels een instant websiteprogramma, dat beheerd wordt door Brabant Cloud kan onze collectie binnen afzienbare tijd gedeeld worden op onze website. Al met al een hele klus voor de betrokken vrijwilligers.
Ondertussen zijn ook de eerste voorbereidingen getroffen om het 40jarig jubileum van onze Heemkundekring in 2019 feestelijk te vieren. Zo hebben wij voor de lezing op 26 september een landelijk gerenommeerde spreker vast kunnen leggen.
WAT VERDER VERMELD DIENT TE WORDEN:

Cor Rops en Christ van Rooij worden nog steeds gevraagd het turfverhaal te komen vertellen. Dit jaar o.a. voor de leerlingen van basisschool Lavoor en voor ColSensation.
Wij ontvangen bij regelmaat groepen, die belangstelling hebben voor onze Heemkundekring en ons Heemhuis, vaak in combinatie met een rondleiding in Mariadal.
Wij onderhouden nog steeds contacten meerdere woonzorgcentra in Roosendaal. Wij bieden bijv. ondersteuning bij de activiteiten St. Elisabeth en de Brink.
De Heemkundekring telt naast het bestuur, maar liefst een vijftiental werkgroepen. Een overzicht vindt u op onze website.
Vanuit deze groepen kan naast hun reguliere werkzaamheden gemeld worden, dat
 Er momenteel (einde 2018) zijn ca 18.797 bidprentjes in ons archief zijn opgenomen, sinds enige tijd ook toegankelijk op de website Open Archieven.
 Onze website in 2018 iets meer dan 19.000 bezoekers trok.
 Er via de werkgroep Fotoarchief nu totaal 3535 foto’s en dia’s met beschrijving bij het West-Brabants Archief berusten, waarvan er maar 878 getoond worden op hun website wegens de verscherpte toepassing van de auteurswet. Over enige tijd zijn er veel meer te zien op onze eigen website.
 De redactie van het Tijdschrift er wederom in geslaagd is 2 meer dan lezenswaardige nummers uit te brengen: 72 en 73.
 Het maandelijkse Open Huis gelet het aantal bezoekers voorziet in een duidelijke behoefte
 Etc. etc.
Kortom: HEEMKUNDEKRING DE VRIJHEIJT VAN ROSENDALE verdient nog steeds het predicaat vitaal. De vereniging telt 739 leden op 31-12-2018. Het ledenaantal is enigszins gedaald door natuurlijk verloop.
Tot slot: een welgemeend woord van dank aan al die vrijwilligers is hier op zijn plaats en ook aan u allen voor uw steun en ondervonden kameraadschap bij onze werkzaamheden.
Namens het bestuur dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen.
Cees Talboom, intern secretaris