Politie “Kotjes”

Onderstaand artikel is een gedeeltelijke letterlijke overname uit het door de Heemkundekring uitgegeven Periodiek nummer 2 dd februari 1981. De auteur was J.A. van Dongen.

Politie “kotjes”

De huisvesting van de Roosendaalse politie door de jaren

Waarschijnlijk vanaf het begin van het Koninkrijk in 1814, hebben de Marechaussees in Roosendaal vertoefd. Hun eeste huisvesting was vermoedelijk in de Molenstraat, doch dit is niet meer te achterhalen. Hun latere huisvesting was in de Vughstraat, in het pand naast de ingang van het Emile van Loonpark, dit met het oog op het station van de spoorwegen, dat in die tijd aan het voormalige Oranjeplein lag. Vóór 1814 werd hier het politietoezicht uitgeoefend door Rijksveldwachters, later werden het gemeenteveldwachters.

Omstreeks 1890 en ver daarvoor, was het politiebureau, evenals andere takken van gemeentelijke administratie, in het Oude Raadhuis, Markt nummer 1 gevestigd. Het politiebureau was ondergebracht in de lokaliteit, welke toen door de Dienst Gemeente Archief werd gebruikt. In de ruimten, welke door de keuken en het openbaar urinoir werd ingenomen, waren twee arrestantenlokalen ingericht, terwijl op de plaats van de stoomketel der verwarming en kolenberging twee lokaaltjes voor “Passanten” waren.

Ook was een veldwachterswoning in gebruik aan de oostzijde van de Kerkstraat, waarachter thans de vishal staat. Hiernaast stond een post met twee cellen. In de gemeenteverslagen wordt regelmatig aangedrongen op verbetering van deze politiepost. In 1886 werd zelfs gesteld dat de toestand van het complex zo slecht was, dat dit niet meer te verbeteren zou zijn. Voor het oprichten van een nieuwe veldwachterswoning met arrestantenlokaal in de Kerkstraat komt in de loop van 1901 op de begroting een som van ƒ 2.500,– voor.
Omdat de ruimtenood nijpend werd en het politiebureau te ver van het in 1907 gereed gekomen nieuwe station lag, besloot men tot de bouw van een nieuw bureau over te gaan. Op 18 juli 1907 besloot de Raad drie armenhuisjes aan de Brugstraat aan te kopen om aldaar een politiebureau met brandspuithuis en een veldwachterswoning te stichten. Op 4 september van dat jaar werd de bouw voor ƒ 8.180,– aanbesteed.
In 1912 bouwde men een politiepost op de Veemarkt. De voor de meeste van ons nog wel bekende “Post Veemarkt” die werd afgebroken na vele jaren niet meer te zijn gebruikt.
In 1913 besloot de Raad de huur op te zeggen van het naast genoemde veldwachterswoning in de Kerkstraat gelegen kantoor ter Waarborg der goud- en zilverwerken. Op 4 december van dat jaar besloot de Raad de oude politiewoning af te breken en het genoemde kantoorgebouw tot politiepost en woning in te doen richten. Nog in 1914 werd de bouw ter hand genomen. Het gevoteerde krediet bedroeg ƒ 10.000,–.
U ziet, dat het in die tijd nog niet zo slecht met de huisvesting was gesteld. Een nieuw hoofdbureau en twee nieuwe politieposten. In 1920 was de stad verdeeld in drie politiewijken. Iedere wijk had een post, te weten:

wijk A hoofdbureau Brugstraat,
Post kerkstraat
wijk C post Veemarkt.

Kapelerlaan


Na twee jaar bouwen was het bureau klaar en op 29 november 1968 vond de feestelijke opening plaats, welke werd verricht door de Commissaris van de Koningin. Met ingebruikneming van het nieuwe centraal gelegen moderne gebouw, dat afgestemd is op een verdere groei van Roosendaal en het korps, kwam een einde aan een bekrompen huisvesting van het korps.

Nieuwstraat

(In de laatste alinea van het artikel wordt melding gemaakt van foto’s van de heer Hilders en tekeningen van de heer Jansen. Voor de foto’s op deze website hebben wij gebruik mogen maken van het archief van de heer J.A. van Dongen, waarvoor onze hartelijke dank. Hierdoor zijn wij in staat geweest 4 tekeningen te vervangen door foto’s. Alleen de afbeelding van de politiepost Kerkstraat is gelijk aan de tekening bij het oorspronkelijke artikel. De Webmasters)